SDA PHARM – Same Dobre Apteki
 1. Obowiązek informacyjny w związku z pozyskaniem danych osobowych od osób, których dane dotyczą – wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Apteka „Milenium” S.C. Ryszard Gargol, Wojciech Gargol z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 64/66, 20-094 Lublin.

 2. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail: s.patalag@mmperfect.com bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect sp. z o.o. sp. kom. ul. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO oraz w celu leczenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie/będą: biuro rachunkowe, firmy informatyczne świadczące usługi dla apteki.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zostały pozyskane – zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. 2018, poz. 697). Miejscem przechowywania w/w dokumentacji jest oddział Administratora mieszczący się w miejscowości Lublin przy ul. Lubartowskiej 64/66.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;

 2. sprostowania danych – jeśli dane osobowe są nieprawidłowe

 3. usunięcia danych – jeśli dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

 4. ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie w celu nieprzetwarzania danych osobowych, które są nieprawidłowe, do czasu ich poprawienia

 5. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania przez Pana/Panią leku.

 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 1. Obowiązek informacyjny w związku z pozyskaniem danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – wynikający z art. 14 RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest spółka Apteka „Milenium” S.C. Ryszard Gargol, Wojciech Gargol z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 64/66, 20-094 Lublin.

 2. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail: s.patalag@mmperfect.com bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect sp. z o.o. sp. kom. ul. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec

 3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych.

c) na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h) – w celu leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej

 1. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane przez Administratora dla realizacji celów zawartych w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej obejmują:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres zamieszkania,

c) NIP/PESEL*

 1. Odbiorcą Pani/Pana* danych osobowych będą podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe.

 2. Pana/Pani* dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych.

 3. Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas określony przepisami prawa podatkowego, rachunkowego oraz archiwizacyjnego, a także przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających Pana/Pani* dane osobowe dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 4. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Posiada Pani/Pan* prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania danych, jeśli są nieprawdziwe bądź niekompletne

c) usunięcia danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora bądź wniesie Pan/Pani* sprzeciw wobec

przetwarzania danych, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

d) ograniczenia przetwarzania danych, gdy uzna Pan /Pani*, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia swoich danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, lub umowy,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Uzyskanie informacji na temat źródła z którego pozyskano Pani/Pana* dane osobowe w celu wystawienia dowodu zakupu w postaci faktury, możliwe jest w aptece przy ul .Lubartowska 64/66 w Lublinie po uprzednim podaniu numeru faktury.

 2. Pana/Pani* dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.